Privacyverklaring van STAES & Reisbureau GROEP S

1. Wie zijn wij?

Staes Skivakanties is een handelsnaam van GROEP S, een … vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd met de zetel in België te 2400 Mol Kruisberg 31 Mol en met ondernemingsnummer 0425.669.454.

Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door STAES Skivakanties – GROEP S.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Wij gaan niet intentioneel over tot het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens betreffende personen die jonger zijn dan 16 jaar.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden en waarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig?

In deze privacyverklaring staat alle informatie met betrekking tot de gegevensverzameling op de website van STAES Skivakanties – GROEP S. We leggen hieruit hoe uw gegevens geregistreerd, verwerkt en gebruikt worden, waarom dit gebeurd en met wie u contact kan opnemen voor vragen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ons iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met oog op onze dienstverlening met onder andere de verkoop van onze producten, reizen, evenementen, acties, … of wanneer u contact hebt met Staes, leggen wij de persoonsgegevens vast.

Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening of om tot een overeenkomst met ons te bekomen.

Deze worden onder andere gebruikt bij het maken van een boeking.

Persoonsgegevens, klantgegevens, contactgegevens, reserveringsgegevens, betalingsgegevens die u tijdens het boeken verstrekt van uzelf als hoofdboeker (persoon 1*) of welke de hoofdboeker verstrekt namens de medereizigers (persoon 2**). Inclusief de voorkeuren zoals wel/geen verzekering, ski les, ski huur, opties,… welke verder in het reserveringsproces worden gevraagd. Bovenstaande gegevens worden gebruikt om de reis te boeken, te reserveren, te factureren en aan u te bevestigen. Alsook voor evenementen, acties, etc. We kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze reizen, activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat U hierin geïnteresseerd zou zijn. De bijbehorende reisovereenkomst en nuttige informatie voor aanvang van uw reis sturen we u per e-mail toe. Ook stellen we de reisovereenkomst, factuur en andere nuttige informatie beschikbaar. We gebruiken uw opgegeven reserveringsgegevens en voorkeuren ook om ervoor te zorgen dat de partijen die uw reis en voorkeuren verzorgen (bijv. transfers, verblijf op bestemming/hotel, …) deze dienstverlening optimaal kunnen uitvoeren.

Tijdens het boeken kan u bijzondere persoonsgegevens aan ons doorgeven, bijvoorbeeld het aanmelden van medische bagage of opmerkingen over uw medische gezondheid. We verwerken uw bijzondere persoonsgegevens enkel in het kader van de doeleinden waartoe u deze gegevens hebt doorgegeven aan ons. Zo geeft u toestemming voor deze te verwerken hetzij omdat u de gegevens kennelijke openbaar hebt gemaakt.

Additionele informatie kan worden opgevraagd bijvoorbeeld bij het reserveren van materiaalverhuur, parking, ... .

Indien u vanaf onze website door linkt naar externe leveranciers of partners zijn deze op hun beurt verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Er doen zich helaas tijdens de reis calamiteiten voor op de plaats van bestemming of thuis. Het is daarom dat in geval van calamiteiten wij u en de thuisblijver kunnen bereiken tijdens de reis. We willen u tevens ook graag op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Daarvoor gebruiken we de door u opgegeven contactgegevens van uzelf en/of de thuisblijver.

Als u bij ons een reis hebt geboekt of u individueel registreert hebt voor een reis, evenement, activiteit, … en hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt kunnen we onze campagnes van foto- en beeldmateriaal voorzien. Om een sfeerimpressie te creëren voor onze toekomstige gasten plaatsen wij beeld- en geluidsmateriaal op onze website, brochures, nieuwsbrieven, digitale online marketing.

Indien U niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kan U ons hieromtrent steeds verzoeken. Onze contactgegevens kan U vinden onder punt 9 van deze Verklaring.

 

Re-marketing:

3. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:
 • Uw IP-adres(sen) als u onze website bezoekt.
 • U zich registreert als klant.
 • U een (online) formulier invult (hetzij een aanvraag, online boeking, …).
 • U deelneemt aan een reis, evenement, activiteiten, actie, … georganiseerd door Staes.
 • Uw naam en e-mailadres als u deze achterlaat via ons contactformulier of bij de registratie voor de nieuwsbrief.In elke nieuwsbrief hebt u de optie om u gemakkelijk en gratis uit te schrijven.
 • U deelneemt aan enquêtes van Staes.
 • Gegevens over uw activiteit op onze website.
 • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezocht hebt.

 

4. Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming met één- of meer verwerkingsdoeleinden vermeld in deze verklaring.

U kan op ieder ogenblik uw toestemming intrekken voor de reis. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen. Dit is bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst met u.

De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen waaraan wij moeten voldoen. Als aanbieder van reizen, activiteiten, acties, evenementen, … omvatten onze gerechtvaardigde belangen bijvoorbeeld ook het kunnen uitvoeren van marketingactiviteiten.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw belangen en rechten.

 

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Staes doet beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings-) activiteiten uit te voeren. We delen uw persoonsgegevens met derde partijen zoals:

 • Medewerkers op de kantoren.
 • Partijen die u (een deel van) de geboekte reis, actie, activiteit, evenement,… gaan leveren, zoals luchtvaartmaatschappijen, andere vervoerders, accommodatie eigenaren, reisleiders en overige partijen.
 • Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld of door een gerechtelijk bevel zou worden vereist (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat u persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Voorbeelden van gegevens die worden opgevraagd bestaan bijvoorbeeld uit klantgegevens, contactgegevens en reserveringsgegevens.
 • Externe partijen zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en het beheer van onze websites, online software partijen en Payment providers ter ondersteuning van onze dagelijkse werkzaamheden, studiebureaus, marketingbureaus, en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden tevens niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.
 • Moest er door een fout toch gegevens beschadigd of verloren raken, is Staes niet aansprakelijk. Wel doen wij er alles aan om dit in samenwerking met deze derde partij zo snel mogelijk op te lossen. Alle gegevens worden binnen de EU verwerkt.

 

6. Waar verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in België, of in een ander land waar onze dienstenverstrekkers over faciliteiten beschikken. Het is evenwel onze duidelijke intentie om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie blijven, met de uitzondering van persoonsgegevens van de leden die deelnemen aan buitenlandse reizen, activiteiten, evenement, … . Een dergelijke doorgifte buiten de Europese Unie gebeurt evenwel op basis van uw expliciete bevestiging voor de deelname aan de reis, activiteit, actie, evenement, ... .

 

7. Hoe beveiligen wij Uw persoonsgegevens?

Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk.

 

8. Over welke rechten beschikt u?

Er zijn enkele rechten waar u als gebruiker beroep op kan doen, en in het bijzonder de volgende rechten:

U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan ons op volgende wijze:

 • Per email: .
 • Schriftelijk naar het volgend postadres: Kruisberg 31 2400 MOL.

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

 • Per email: .
 • Schriftelijk naar het volgend postadres: Kruisberg 31 2400 MOL.

U heeft als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • Per email: .
 • Schriftelijk naar het volgend postadres: Kruisberg 31 2400 MOL.

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, voeg dan een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe aan uw aanvraag. U kan steeds contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • Per email: .
 • Schriftelijk naar het volgend postadres: Kruisberg 31 2400 MOL.

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden reizen, acties, activiteiten, evenementen, ... .

Blijken we er na overleg niet met elkaar uit te dan kunt u contact opnemen met de www.privacycommission.be.

Contact Info

Staes Skivakanties

Ginderbroek 110-112
2400 Mol
014 31 99 31
Jo: 472 65 39 34
Tie: 0475 79 07 01
Jens: 0499 20 33 59

Contacteer ons

Openingsuren

Tijdens de zomerperiode zijn we bereikbaar op:

Maandag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Dinsdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Woensdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Donderdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Vrijdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Zaterdag   Gesloten
Zondag   Gesloten

 Het kantoor is gesloten op feestdagen.

Hoewel Staes Skivakanties deze website met de grootste zorg beheert, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in prijzen en info. De informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn en is niet bindend, tenzij deze expliciet door Staes Skivakanties bevestigd werd.

Onze Privacy Policy - Onze Cookie Policy - Reisvoorwaarden